ALGEMENE VOORWAARDEN LINDEBRINGS​​

 1. Al onze werken en leveringen zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, bij uitsluiting van elke andere, waardoor ook de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de klant uitgesloten zijn. De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van iedere overeenkomst en er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden.

 2. Een bestelling wordt slechts definitief na ondertekening van de offerte door de klant, na een schriftelijke bevestiging van ons en na betaling van het voorschot. Alleen een origineel ondertekende verkoopovereenkomst is geldig.

 3. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

 4. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen. 

 5. Plannen, tekeningen, modellen en foto’s blijven onze eigendom, mogen niet aan derden worden medegedeeld en dienen ons op eenvoudig verzoek te worden terugbezorgd. Zolang de plannen niet in ons bezit zijn wordt de leveringstermijn verschoven naar een latere datum.

 6. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zullen in de mate van het mogelijke worden nagestreefd, doch zijn geenszins bindend. Vertragingen in de levering en/of uitvoering geven geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de klant..

 7. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de onze wil om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is.

 8. Tenzij anders overeengekomen zullen betalingen contant, netto zonder korting, of per overschrijving gebeuren.

 9. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd t.b.v. 12% per jaar. Tevens is er zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00. Daarnaast zal de klant ook gehouden zijn om de gerechtelijke intresten en gerechtskosten te dragen.

 10. Zolang de geleverde goederen niet betaald werden, blijven ze eigendom van LINDEBRINGS BVBA Het risico gaat echter over op de klant bij contractsluiting.

 11. Bij niet-betaling, faillissement of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de koper doet ontstaan. Dit brengt verder met zich mee dat alle vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 12. Wij behouden ons het recht voor schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de klant ons verschuldigd is en bedragen die wij hem verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde ook en zelfs in verband met andere

 13. Klachten i.v.m. de levering van goederen of uitgevoerde werken moeten ons toekomen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de oplevering en alleszins voor de ingebruikname. Bij ingebruikname en het verstrijken van voormelde termijn worden de werken als aanvaard beschouwd. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

 14. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte produkten en materialen is uitdrukkelijk beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

 15. Eventuele niet te voorziene beschadigingen als gevolg van het verwijderen van de bestaande materialen vallen nooit te onzen laste.

 16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor condensatiewater aan de dakbedekking en daklichten, veroorzaakt door temperatuurverschillen of andere invloeden

 17. Het nazicht van de geleverde materialen is gegarandeerd bij normaal gebruik, gedurende de periode van één jaar. Tijdens deze termijn zal dit nazicht gratis worden gedaan, voor fouten die als een tekortkoming van onzentwege kunnen aangezien worden.

 18. De klant dient te hebben voldaan aan alle wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften en te beschikken over alle nodige vergunningen m.b.t. de oprichting van het gebouw. Geen enkele aansprakelijkheid uit dien

 19. De klant wordt verzocht alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, ter voorkoming van breuk of beschadiging van het interieur bij de uitvoering van de werken.

 20. De klant zal er verder voor moeten zorgen dat de werf normaal toegankelijk is en voldoende afgewerkt is opdat wij de werken op een normale en veilige manier kan uitvoeren. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen aangerekend worden.

 21. Ingeval van annulatie van de bestelling door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% met een minimum van € 125,00, en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. Bestellingen waarvan maatwerk en/of aangepaste goederen het voorwerp uitmaken, kunnen geannuleerd worden mits een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totaliteit van de bestelling wanneer de goederen niet in productie zij en 80% wanneer de goederen in productie zijn. Ondertekening van de orderbevestiging houdt in dat de goederen in productie zijn.

 22. Alle geschillen voortspruitend uit de overeenkomsten en facturen behoren tot de uitsluitende bevoegheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en zijn onderworpen aan het Belgische recht.

LINDEBRINGS TECHNISCHE FICHES & RICHTLIJNEN